Produktsymboler

På vores produktemballage bruges en række symboler til hurtigt og tydeligt at formidle vigtige oplysninger om produktets indhold og anvendelse. Nedenfor finder du symbolerne på vores emballager og beskrivelsen af dem.

Symboler og deres betydning:

Artikelnummer. Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres

Batchkode. Angiver producentens batchkode, så batchen eller parti kan identificeres.

Sidste anvendelsesdato / Udløbsdato. Angiver den dato, hvorefter det medicinske udstyr ikke må bruges.

Indeholder eller tilstedeværelse af naturligt gummilatex. Angiver tilstedeværelse af tørt naturligt gummi eller naturligt gummilatex som konstruktionsmateriale enten i det medicinske udstyr eller det medicinske udstyrs emballage.

Temperaturbegrænsning. Angiver de temperaturgrænser, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.

Opbevares tørt. Angiver medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod fugt.rmationer om det medicinske produkt.

Må ikke genbruges. Angiver medicinsk udstyr, der kun er beregnet til éngangsbrug.

Fabrikant. Angiver fabrikanten af det medicinske udstyr.

Bortskaf ikke produktet i toilettet.

Meget giftigt for organismer, der lever i vand, med langvarige effekter. Undgå udledning i miljøet. Opsaml spild.

Fare, Meget brandfarlig væske og damp. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Skal opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares utilgængeligt for børn.

Genbrugssymboler og deres betydninger:

Genanvendelig

  Kassen er lavet  af pap

Kassen er lavet af bølgepap

  Bortskaf med husholdningsaffaldet/restaffald. (Potentielt smittefarligt materiale. Må ikke sorteres til genbrug.)

Bortskaf produktet med husholdningsaffaldet/restaffald. (Potentielt smittefarligt materiale. Må ikke sorteres til genbrug.)

Lommen/posen er lavet af kompositmateriale (blanding af papir, plast og aluminium)

Fremstillet af polypropylen