Produktsymboler

På vår produktforpakning bruker vi en rekke symboler for raskt og tydelig kommunikasjon av viktig informasjon om produktenes innhold og bruk. Nedenfor finner du symbolene på våre forpakninger og beskrivelser av disse.

Symboler og deres betydning:

Katalognummer. Indikerer produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres

Batch-kode. Indikerer produsentens batch-kode slik at batch eller lot kan identifiseres.

Bruk før-dato. Indikerer datoen etter hvilken den medisinske enheten ikke skal brukes.

Inneholder, eller tilstedeværelse av, naturlig lateksgummi. Indikerer tilstedeværelse av tørr naturgummi eller naturlig lateksgummi som et konstruksjonsmateriale i den medisinske enheten eller forpakningen for den medisinske enheten.

Temperaturgrense. Indikerer temperaturgrensen som den medisinske enheten kan eksponeres for med hensyn til sikkerheten.

Hold tørr. Indikerer en medisinsk enhet som må beskyttes mot fuktighet.

Må ikke gjenbrukes. Indikerer en medisinsk enhet som er beregnet for engangsbruk.

Produsent. Indikerer produsenten av den medisinske enheten.

Produktet må ikke kastes i toalettet.

Meget giftig for liv i vann med langvarige virkninger.Unngå utslipp til miljøet. Samle opp søl.

Fare, Meget brannfarlig væske og spray. Holdes vekk fra varme, varme flater, gnister, åpen flamme og andre tennkilder. Røyking forbudt. Lagres på et godt ventilert sted. Holdes kjølig. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Resirkuleringssymboler og deres betydning:

Resirkulerbar

Boksen er laget av papp

Boksen er laget av bølgepapp

Avfallshåndteres som husholdningsavfall

Avfallshåndter produktet som husholdningsavfall. (Potensielt smittebærende materiale. Må ikke sorteres for resirkulering.)

Pouch/sachet er laget av komposittmateriale (blanding av papir, plast og aluminium)

Laget av polypropylen