Produktsymboler

På våra produktförpackningar finns ett antal symboler för att snabbt och tydligt kommunicera viktig information om produktens innehåll och användning. Nedan ser du symbolerna på våra förpackningar och en beskrivning av dem.

Symboler och deras betydelse:

 Katalognummer. Anger tillverkarens katalognummer så att den medicinska produkten kan identifieras.

 Batch-kod. Anger tillverkarens batchkod så att batch eller lot kan identifieras.

 Förbrukningsdatum. Anger det datum efter vilket den medicintekniska produkten inte ska användas.

 Innehåller eller förekomst av naturgummilatex. Anger förekomst av torrt naturgummi eller naturgummilatex som konstruktionsmaterial i den medicintekniska produkten eller i förpackningen av en medicinteknisk produkt.

 Temperaturgräns. Anger de temperaturgränser som den medicintekniska produkten kan utsättas för med hänsyn till säkerheten.

 Håll torr. Anger att den medicinteknisk produkten ska skyddas från fukt.

 Återanvänd inte. Anger en medicinsk produkt som är avsedd för en enda användning.

 Tillverkningsdatum. Anger det datum då den medicinska produkten tillverkades.

Produkten får inte spolas ned i toaletten.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp i miljön. Samla upp spill.

Fara. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvara på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras oåtkomligt för barn.

Återvinningsymboler och deras betydelse:

Återvinningsbar

Kartongen är gjord av papp

Kartongen är gjord av wellpapp

    Avfallshanteras som hushållssopor.

 Avfallshanteras som hushållssopor. (Potentiellt smittsamt material. Bör inte sorteras för återvinning.)

 Påsen/sachet är gjord av kompositmaterial (blandning av papper, plast och aluminium

    Gjord av Polypropylen